OM KONFERENSEN

NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell (nordisk) konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.


Teman för årets konferens är det akademiska lärarskapet. Under detta övergripande tema vill vi synliggöra perspektiven studentens lärande och utveckling, lärarens lärande och utveckling samt högskolans lärande och utveckling. Hur arbetar vi professionellt för att uppnå bästa resultat i våra utbildningar? Vad har vi lärt oss på vägen? Vad ska vi ta fasta på och hur ska vi fortsätta att arbeta framöver?

Värdskapet för konferensen ambulerar mellan olika universitet och högskolor. Denna gång är det Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Örebro universitet som är arrangörer för konferensen.

Bakom konferensen står som alltid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). SUHF har som främsta uppgift att tillvarata universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 37 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund. SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten/högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem. SUHF arbetar internationellt genom European University Association (EUA), det Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och International Association of Universities (IAU). För mer information se www.suhf.se.